Benelux Merkregistratie

Wat is een merkregistratie?

Een merkregistratie beschermt u tegen inbreuk op uw merk. Door uw merk te registreren, krijgt u een exclusief recht om uw merk te gebruiken. Een merkregistratie verschaft u een monopolie dat juridisch afdwingbaar is. Uw merk wordt ingeschreven in het Benelux Merkenregister en van deze inschrijving ontvangt u een certificaat waardoor uw merk tevens goed commercieel verhandelbaar wordt.

Wat valt er als merk te beschermen?

Een merk is een teken dat dient ter onderscheiding van producten en/of diensten. Dit teken is meestal een woord, een logo of een combinatie hiervan. Maar ook een afkorting, cijfers, kleuren en de vorm of opmaak van een verpakking kunnen een merk zijn. Als het teken maar dient om een product of dienst te onderscheiden. Zuiver beschrijvende woorden zoals ‘Personal coach’ of “De Fietsenwinkel” bezitten geen onderscheidend vermogen en kunnen daarom niet zomaar beschermd worden.

Waarom uw merk beschermen?

Zonder registratie loopt u een groot risico aangezien u geen bescherming heeft. U kunt vaak niet optreden tegen gebruik van anderen van uw merk. Daarnaast kan het gebeuren dat u uw eigen merk niet meer mag gebruiken nadat iemand anders het merk registreert.

Wanneer moet u de registratie aanvragen?

Zo snel mogelijk nadat u besloten heeft een bepaald merk te gaan voeren. Hiermee loopt u het minste risico dat iemand anders u voor is.

Moet ik van tevoren onderzoek laten doen?

Dit is niet verplicht, maar wel verstandig. Zo voorkomt u dat u een merk wilt registreren en gebruiken dat al door een ander beschermd is. Wanneer iemand een ouder overeenstemmend recht bezit, kan deze u het gebruik van uw merk verbieden. Hoge kosten kunnen bespaard blijven wanneer u van tevoren uitzoekt of uw merk wel beschikbaar is. Zonder onderzoek een merk registreren, houdt een risico in. Meer informatie over merkonderzoek, kunt u lezen in onze productfolder ‘Merkonderzoek”.

De procedure van merkregistratie

Om een merk te beschermen, adviseren wij u eerst over de registreerbaarheid van het merk. Daarnaast stellen wij een omschrijving op van de producten en/of diensten waarvoor het merk wordt gebruikt en beschermd dient te worden. Hierna dienen wij de aanvraag in bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. U ontvangt van ons het depotnummer en de depotdatum alsmede aanvullende informatie over de verdere procedure.
Het Bureau beoordeelt vervolgens of de merkaanvraag aan alle voorwaarden voldoet en of het merk voldoende onderscheidend is. Na enige tijd wordt uw merk gepubliceerd, waarna oudere rechthebbenden ca. twee maanden de tijd hebben om eventueel bezwaar te maken tegen uw aanvraag. Dit bezwaar noemen we oppositie en dient gebaseerd te zijn op oudere bestaande rechten met gelding in de Benelux. Bij geen oppositie wordt het merk ingeschreven. De duur van de bescherming is 10 jaar en kan na afloop telkens met 10 jaar vernieuwd worden.

Wanneer is mijn merk beschermd?

Een merk is pas beschermd als het is ingeschreven. Dit gebeurt nadat de gehele registratieprocedure is doorlopen. Dat kan zo’n 3 tot 6 maanden duren. Wel is het mogelijk om sneller bescherming te krijgen via een spoedinschrijving. Tegen betaling van een meerprijs wordt het merk dan onmiddellijk ingeschreven, ondanks dat de aanvraagprocedure nog niet voltooid is.

Onze dienstverlening

Bij ons merkenbureau bent u altijd verzekerd van een juridisch opgeleide merkenadviseur. In tegenstelling tot veel merkenadviseurs van andere bureaus hebben onze merkenadviseurs altijd een juridische vooropleiding met aanvullende specialisatie in het gebied van de Intellectuele Eigendom. Hierdoor hebben wij naast praktische kennis tevens de juridische kwaliteit in huis om u te adviseren bij de bescherming van uw merkenportefeuille. Wij bieden ondermeer de volgende diensten:
– merkonderzoek met advies omtrent eventuele risico’s qua beschikbaarheid
– afstemming en advies omtrent de beste beschermingsstrategie voor uw merken
– advies over de registreerbaarheid van uw merk
– indienen, begeleiden, bewaken en afhandelen van de gehele registratieprocedure
– beheer van uw merkenportefeuille en bewaking van uw merk en essentiële termijnen
– conflictbeslechting, advies, onderhandelingen, procedures en andere juridische dienstverlening

Bewaking

Wij adviseren nadrukkelijk uw merk na de registratie in onze merkbewaking te laten opnemen. Alleen zo bent u in staat om tijdig oppositie in te dienen tegen aanvragen door derden van merken die teveel op uw merk lijken. Hierdoor kunnen lange en kostbare toekomstige procedures voorkomen worden omdat u al in een voorfase kunt optreden tegen aan ander. Voor meer informatie over merkbewaking kunt u contact opnemen met Merkenbureau Heemskerk B.V.. Wij verwijzen u graag naar onze productfolder ‘Merkbewaking’.

Wanneer mag ik een ®gebruiken?

Het ® teken staat voor Registered Trademark. Dit betekent dat u dit teken alleen bij uw merk mag plaatsen, als het merk geregistreerd is. U mag zelf bepalen op welke plaats u de ® zet. Met dit teken laat u de markt zien dat het merk beschermd is. Het is niet verplicht uw merk van een ® te voorzien. Ook zonder de ® geniet uw geregistreerde merk bescherming. U geeft er echter wel een signaal mee af dat uw merk bescerhemd is.

Wat zijn de kosten van registratie in de Benelux?

Wij hanteren een vast tarief van € 640,- voor een merkregistratie in de Benelux in maximaal drie klassen. Bij beeldmerken geldt er een toeslag van € 50,-. Wij geven u gericht advies over de klassen waarin u uw merken op basis van uw activiteiten het beste kunt beschermen. De meeste registraties kunnen beperkt blijven tot drie klassen. Moet uw merk echter in meer klassen worden ingeschreven dan gelden er extra kosten van € 95,- voor elke extra klasse. Een overzicht van de klassen vindt u op www.merkenbureauheemskerk.nl of krijgt u op verzoek toegezonden. Mocht de aanvraag onderweg op problemen stuiten, zoals een oppositie of een bezwaar van de autoriteiten, dan zijn aan de behandeling hiervan kosten verbonden (op basis van ons uurtarief) die wij vooraf met u bespreken.

Start van registratie

Om een merkregistratie voor u te kunnen verrichten, hebben wij de onderstaande informatie en formulieren nodig, welke u kunt sturen naar uw vaste merkenadviseur of naar:
Merkenbureau Heemskerk, Keizersgracht 531, 1017DP Amsterdam, fax (020) 8453281, onder vermelding van ‘Benelux Merkregistratie’. Na ontvangst zullen wij in overleg met u de waren- en dienstenklassen bepalen, waarna wij de registratie direct in gang zetten.

Benodigdheden

  • Opgave van het te registreren merk.
    • Een omschrijving van de producten en diensten waarvoor het merk gebruikt wordt of gaat worden (een brochure of het adres van een relevante internetsite is vaak goed bruikbaar).
    • Een kopie van een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.