Algemene Voorwaarden Merkenbureau Heemskerk B.V.

Artikel 1 – Algemeen

Merkenbureau Heemskerk B.V., hierna te noemen “Opdrachtnemer”, houdt zich onder meer bezig met de registratie van merk- en modelrechten, domeinnamen en auteursrechten alsmede onderzoek naar de beschikbaarheid en bewaking hiervan, alsmede het verstrekken van (juridische) adviezen ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten, hierna aan te duiden als “de Diensten”.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden (“de Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen (inclusief offertes, overeenkomsten en alle pre-contractuele situaties) tussen Opdrachtnemer en enige derde (“de Opdrachtgever”) die aan Opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van enige werkzaamheden in het bijzonder de Diensten.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van derden die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld door Opdrachtnemer of in verband daarmee aansprakelijk kunnen zijn.

2.3 Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht waarbij de beoogde gevolgen – door opname van een vervangende wel geldende bepaling – zo dicht mogelijk benaderd worden.

Artikel 3 – Uitvoering werkzaamheden

3.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen de werkzaamheden naar beste kunnen te verrichten. Er is sprake van een inspanningsverplichting aan de kant van Opdrachtnemer. Er is geen sprake van een resultaatsverplichting.

3.2 Indien een opdracht, een aanbieding of een andere toezegging van Opdrachtnemer niet schriftelijk door Opdrachtnemer is bevestigd, kan de Opdrachtgever geen rechten aan de opdracht of enige toezegging van Opdrachtnemer ontlenen.

3.3 Behoudens tegenbewijs van de Opdrachtgever is de door Opdrachtnemer gegeven uitleg van de inhoud en de strekking van de overeenkomst doorslaggevend.

3.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

3.5 Opdrachtnemer is bevoegd om zonder voorafgaande kennisgeving aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen waarvan de kosten aan Opdrachtgever worden doorberekend.

3.6 Opdrachtnemer staat niet in voor de juistheid of volledigheid van de door haar (of haar tussenkomst) verrichte advisering en onderzoeken (en resultaten) naar merken, modellen, handelsnamen, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever erkent dat de werkzaamheden van Opdrachtnemer een adviserend karakter hebben.

3.7 Adviezen met betrekking tot de eventuele beschikbaarheid van een merk, model, domeinnaam of ander intellectueel eigendomsrecht worden vrijblijvend door Opdrachtnemer gegeven.

3.8 De gevolgen van een beslissing door Opdrachtgever om een merk, model, handelsnaam of domeinnaam al dan niet te (doen) voeren, alsmede alle andere beslissingen naar aanleiding van gegeven advisering door Opdrachtnemer, komen voor rekening van Opdrachtgever.

3.9 Opdrachtnemer is niet gehouden de haar opgedragen werkzaamheden voor of

op een bepaald tijdstip te verrichten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid en schade

4.1 Opdrachtnemer aanvaardt, behoudens grove schuld en opzet, geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor enige schade. Bij enige aansprakelijkheidsstelling door Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer berust de bewijslast terzake aansprakelijkheid en schade volledig bij Opdrachtgever en Opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast.

4.2 Indien en voor zover Opdrachtnemer onverminderd het bovenstaande jegens Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, op welke grond dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, die aanleiding gaf tot de schade.

In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 2.000,00.

4.3 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit of samenhangt met de onjuistheid of niet tijdig verstrekte gegevens door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door Opdrachtgever (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt) is een tekortkoming, die Opdrachtnemer aanleiding kan geven de overeenkomst te ontbinden.

4.4 Indien omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens Opdrachtnemer, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan vrijwaren. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 5 Overmacht

5.1 Ingeval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden die overmacht oplevert voortduurt, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn.

5.2 Onder overmacht zijn begrepen alle van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheden die nakoming van een verbintenis uit hoofde van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderen. Onder overmacht wordt ondermeer ook verstaan: ziekte bij Opdrachtnemer en het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door Opdrachtgever.

5.3 Opdrachtnemer is steeds gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden, welke in de uitoefening van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken. De Opdrachtgever is steeds gehouden aan Opdrachtnemer een vergoeding te betalen voor de werkzaamheden welke ter uitoefening van de betreffende overeenkomst zijn verricht en/of voor kosten die zijn gemaakt voordat van de  overmacht veroorzakende omstandigheden sprake was.

Artikel 6 Beëindiging/opschorting/schadevergoeding

6.1 Indien (i) faillissement, surséance dan wel een schuldsaneringsregeling met betrekking tot de Opdrachtgever wordt aangevraagd, (ii) de Opdrachtgever overgaat tot staking of liquidatie van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan of indien hiertoe een besluit wordt genomen, dan wel (iii) de Opdrachtgever een of meer verbintenissen jegens Opdrachtnemer niet of niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, zijn alle overige (resterende) vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6.2 Opdrachtnemer is in de in lid 1 genoemde gevallen gerechtigd, zonder verplicht te zijn tot schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, dan wel zekerheid te verlangen voor (tijdige) nakoming van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever alvorens de overeenkomst verder uit te voeren.

Artikel 7 Informatieplicht

De Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid als bedoeld in artikel 6 lid 1 voordoet, dan wel indien de Opdrachtgever door overmacht zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet kan nakomen.

Artikel 8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. De bevoegde rechter te Amsterdam is gerechtigd van alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever kennis te nemen.