Auteursrecht

Auteursrecht bescherming

Auteursrecht teken

De bescherming van uw auteursrecht regelt u snel en makkelijk via Merkenbureau Heemskerk.
Wij beheren en registreren het auteursrecht op o.a.: muziek, songteksten, boeken en andere publicaties, kleding, design, bedrijfsmatige concepten, logo’s, technische mallen, tekeningen, gezelschapsspellen, spelregels, filmscripts en tv-formats.

Direct aanvragen

Heeft u in de praktijk met bovenstaande “werken” te maken? En wilt u hier patent of auteursrecht op aanvragen zodat u een goede bescherming krijgt. Neem dan direct contact op via het contact-formulier of via telefoonnummer 020-8452708.

Advies auteursrecht

In een eerste gesprek krijgt u direct praktisch en juridisch advies over hoe met uw auteursrecht om te gaan. Behalve copyright bescherming is er vaak ook bescherming mogelijk op andere gebieden voor uw product zoals via een octrooi, patent, modelregistratie of merkregistratie.

Wat is auteursrecht?

Artikel 1 van de Auteurswet: Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

Wie heeft het auteursrecht?

De hoofdregel is dat de maker de auteursrechthebbende is. Dit geldt dus ook als u een website, concept, huisstijl of logo laat ontwikkelen door een designer. U bent dan niet de rechthebbende maar dat is de maker. Uiteraard zijn er uitzonderingen op de hoofdregel (bijvoorbeeld bij leiding en toezicht of dienstverband) waarover wij u graag adviseren. Tevens kunnen wij een contract doornemen of laten opstellen zodat u zeker weet welke partij het auteursrecht heeft.

Auteursrechtelijke werken

Artikel 10 van de Auteurswet geeft een opsomming van sommige auteursrechtelijke werken:
1. Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet:
1. boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en alle andere geschriften;
2. tooneelwerken en dramatisch-muzikale werken;
3. mondelinge voordrachten;
4. choreografische werken en pantomimes;
5. muziekwerken met of zonder woorden;
6. teeken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken;
7. aardrijkskundige kaarten;
8. ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, de aardrijkskunde, de plaatsbeschrijving of andere wetenschappen;
9. fotografische werken;
10. filmwerken;
11. werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid;
12. computerprogramma’s en het voorbereidend materiaal;

Ontstaan en registratie auteursrecht

Het auteursrecht is het recht dat de maker van een “werk” heeft. Dit recht krijgt de maker van een werk van rechtswege (automatisch dus op het moment van creatie). Er kan ook sprake zijn van een gezamenlijk auteursrecht afhankelijk van de concrete omstandigheden. Merkenbureau Heemskerk beheert uw rechten en zorgt dat deze ook geregistreerd worden. U kunt dan juridisch bewijzen dat u op een bepaalde datum over het recht de beschikking had en hiervan de eigenaar bent. Dit kan van groot belang zijn bij juridische procedures en conflicten.

Contact

Indien u meer wilt weten, neem dan vooral contact op.